6° KYU – cintura verde

KIHON

Oi zuki
Age Uke, Gyaku zuki
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto Uke, Gyaku zuki
Shuto uke
Mae geri
Ren geri (CHUDAN, JODAN)
Yoko geri kekomi
Yoko geri keage (POS. KIBA DACHI)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite
(JODAN, CHUDAN, MAEGERI / DESTRO SINISTRO)

KATA

Heian Sandan
Heian Shodan (URA)


← Programmi