5° KYU – cintura blu

KIHON

Sambon zuki
Age uke, Gyaku zuki
Uchi uke, kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Gyaku zuki
Shuto uke, Nukite (POS. KOKUTSU – DACHI PASSANDO IN ZENKUTSU – DACHI)
Mae geri
Ren geri
Yoko geri kekomi
Yoko geri keage
Mawashi geri (POS. ZENKUTSU – DACHI)
Mae geri, Yoko geri kekomi (CAMBIANDO GAMBA SCENDENDO IN ZENKUTSU – DACHI)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (JODAN, CHUDAN, MAE GERI, YOKO GERI)
Jiyu Ippon Kumite (JODAN, CHUDAN)

KATA

Heian Yodan
Heian Nidan (URA)
Heian Shodan (CONO)


← Programmi