4° KYU – cintura blu

KIHON

Sambon zuki
Age uke, Gyaku zuki
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Gyaku zuki
Shuto uke, nukite
Mae geri
Yoko geri keage
Yoko geri kekomi
Mawashi geri
Mae geri, Yoko geri kekomi (CAMBIANDO GAMBA SCENDENDO IN ZENKUTSU – DACHI)
Mae geri, Mawashi geri (CAMBIANDO GAMBA SCENDENDO IN ZENKUTSU – DACHI)

KUMITE

Kihon ippon kumite (JODAN, CHUDAN, MAE GERI, YOKO GERI, USHIRO GERI)
Jiyu ippon kumite (MAE GERI, YOKO GERI)

KATA

Heian Godan
Heian Sandan (URA)

 


← Programmi