3° KYU – cintura marrone

KIHON

Sambon zuki
Age uke, Gyaku zuki
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Yoko empi uchi (PASSANDO DA ZENKUTSU – DACHI IN KIBA – DACHI, RETROCEDENDO)
Shuto uke (PASSANDO IN ZENKUTSU–DACHI PORTARE) Gyaku zuki (SENZA CARICARE IL PUGNO PORTARE) Mae geri (DA FERMO, SENZA AVANZARE)
Ren geri (JODAN CHUDAN/CHUDAN JODAN)
Yoko geri keage
Yoko geri kekomi
Mawashi geri
Shiho Uraken uchi, gyuku zuki (POS. ZENKUTSU – DACHI)
Shiho Empi uchi (AGE – EMPI IN ZENKUTSU – DACHI, YOKO – EMPI IN KIBA – DACHI, USHIRO – EMPI IN KOKUTSU – DACHI)
Mae geri, Yoko geri kekomi
Mae geri, Mawashi geri

KUMITE

Jiyu ippon kumite (JODAN, CHUDAN, MAE GERI, YOKO GERI, MAWASHI GERI)

KATA

Tekki Shodan
Heian Nidan (CONO)

 


← Programmi