2° KYU – cintura marrone

KIHON

Sambon zuki POS. ZENKUTSU – DACHI AVANZANDO), Age uke (RETROCEDENDO),
Gyaku zuki (AVANZANDO IN SURIASCI, RICARICANDO IL GYAKU-ZUKI)
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Yoko empi uchi, uraken uchi (PASSANDO DA ZENKUTSU – DACHI IN KIBA – DACHI)
Shuto uke, Kizami mae geri, nukite (PASSANDO DA KOKUTSU – DACHI IN ZENKUTSU – DACHI)
Yoko geri keage (POS. DA GUARDIA LIBERA KIBA – DACHI KOBURIASCI)
Yoko geri kekomi (POS. DA GUARDIA LIBERA KIBA – DACHI KOBURIASCI)
Mawashi geri
Shiho Uraken uchi, Gyaku zuki (POS. DA GURDIA LIBERA CON SURIASCI CON RICHIAMO DEL PUGNO)
Shiho Empi uchi
Mawashi geri, Yoko geri kekomi (CAMBIANDO GAMBA)

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (JODAN, CHUDAN, MAE – GERI, MAWASHI – GERI, USHIRO – GERI)

KATA

Fukyugata Ichi
Kanku Dai

 


← Programmi