Programmi

KIHON

Oi zuki (JODAN ), Ren zuki (CHUDAN, SPOSTAMENTO IN SURIASCI AVANTI),
Age uke (RETROCEDENDO), Gyaku zuki (IN SURIASCI AVANTI ), Soto uke (RETROCEDENDO),
Kizami zuki, Gyaku zuki (AVANZANDO IN SURIASCI RICARICANDO IL GYAKU – ZUKI)
Shuto uke, Kizami mae geri, nukite
Ushiro geri, Gyaku zuki (AVANZANDO IN SURIASCI – SENZA RICHIAMO DEL PUGNO)
Mae geri, Ushiro geri (AVANZANDO)
Kizami mawashi geri, Mawashi geri (AVANZANDO)
Mawashi geri, Yoko geri (STESSA GAMBA)

KUMITE
Jiyu Ippon Kumite
(OI-ZUKI A SCELTA SENZA DICHIARARE JODAN O CHUDAN, GERI A SCELTA TRA YOKO–GERI E MAE–GERI)
Jiyu kumite

KATA
Fukyugata Ni
Kanku – Dai
Bassai – Dai

 


KIHON

Sambon zuki POS. ZENKUTSU – DACHI AVANZANDO), Age uke (RETROCEDENDO),
Gyaku zuki (AVANZANDO IN SURIASCI, RICARICANDO IL GYAKU-ZUKI)
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Yoko empi uchi, uraken uchi (PASSANDO DA ZENKUTSU – DACHI IN KIBA – DACHI)
Shuto uke, Kizami mae geri, nukite (PASSANDO DA KOKUTSU – DACHI IN ZENKUTSU – DACHI)
Yoko geri keage (POS. DA GUARDIA LIBERA KIBA – DACHI KOBURIASCI)
Yoko geri kekomi (POS. DA GUARDIA LIBERA KIBA – DACHI KOBURIASCI)
Mawashi geri
Shiho Uraken uchi, Gyaku zuki (POS. DA GURDIA LIBERA CON SURIASCI CON RICHIAMO DEL PUGNO)
Shiho Empi uchi
Mawashi geri, Yoko geri kekomi (CAMBIANDO GAMBA)

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (JODAN, CHUDAN, MAE – GERI, MAWASHI – GERI, USHIRO – GERI)

KATA

Fukyugata Ichi
Kanku Dai

 


KIHON

Sambon zuki
Age uke, Gyaku zuki
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Yoko empi uchi (PASSANDO DA ZENKUTSU – DACHI IN KIBA – DACHI, RETROCEDENDO)
Shuto uke (PASSANDO IN ZENKUTSU–DACHI PORTARE) Gyaku zuki (SENZA CARICARE IL PUGNO PORTARE) Mae geri (DA FERMO, SENZA AVANZARE)
Ren geri (JODAN CHUDAN/CHUDAN JODAN)
Yoko geri keage
Yoko geri kekomi
Mawashi geri
Shiho Uraken uchi, gyuku zuki (POS. ZENKUTSU – DACHI)
Shiho Empi uchi (AGE – EMPI IN ZENKUTSU – DACHI, YOKO – EMPI IN KIBA – DACHI, USHIRO – EMPI IN KOKUTSU – DACHI)
Mae geri, Yoko geri kekomi
Mae geri, Mawashi geri

KUMITE

Jiyu ippon kumite (JODAN, CHUDAN, MAE GERI, YOKO GERI, MAWASHI GERI)

KATA

Tekki Shodan
Heian Nidan (CONO)

 


KIHON

Sambon zuki
Age uke, Gyaku zuki
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Gyaku zuki
Shuto uke, nukite
Mae geri
Yoko geri keage
Yoko geri kekomi
Mawashi geri
Mae geri, Yoko geri kekomi (CAMBIANDO GAMBA SCENDENDO IN ZENKUTSU – DACHI)
Mae geri, Mawashi geri (CAMBIANDO GAMBA SCENDENDO IN ZENKUTSU – DACHI)

KUMITE

Kihon ippon kumite (JODAN, CHUDAN, MAE GERI, YOKO GERI, USHIRO GERI)
Jiyu ippon kumite (MAE GERI, YOKO GERI)

KATA

Heian Godan
Heian Sandan (URA)

 


KIHON

Sambon zuki
Age uke, Gyaku zuki
Uchi uke, kizami zuki, Gyaku zuki
Soto uke, Gyaku zuki
Shuto uke, Nukite (POS. KOKUTSU – DACHI PASSANDO IN ZENKUTSU – DACHI)
Mae geri
Ren geri
Yoko geri kekomi
Yoko geri keage
Mawashi geri (POS. ZENKUTSU – DACHI)
Mae geri, Yoko geri kekomi (CAMBIANDO GAMBA SCENDENDO IN ZENKUTSU – DACHI)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (JODAN, CHUDAN, MAE GERI, YOKO GERI)
Jiyu Ippon Kumite (JODAN, CHUDAN)

KATA

Heian Yodan
Heian Nidan (URA)
Heian Shodan (CONO)


KIHON

Oi zuki
Age Uke, Gyaku zuki
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto Uke, Gyaku zuki
Shuto uke
Mae geri
Ren geri (CHUDAN, JODAN)
Yoko geri kekomi
Yoko geri keage (POS. KIBA DACHI)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite
(JODAN, CHUDAN, MAEGERI / DESTRO SINISTRO)

KATA

Heian Sandan
Heian Shodan (URA)


KIHON

Oi zuki
Age Uke, Gyaku zuki
Uchi uke, Kizami zuki, Gyaku zuki
Soto Uke, Gyaku zuki
Shuto uke
Mae geri
Yoko geri kekomi (POS. KIBA – DACHI)

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (JODAN, CHUDAN / DESTRO E SINISTRO)

KATA

Heian Nidan